Tolio Artificiell intelligens

Vem Uppfann Artificiell Intelligens? Detaljerad Genomgång

Artificiell intelligens har gjort enorma framsteg under de senaste åren och får tack vare detta en alltmer central plats i våra dagliga liv, vare sig det är för självkörande bilar, personliga assistenter, för att effektivisera vårt skrivande, förbättra innehållsskapandet, öka patientsäkerheten, eller någonting annat.

Artificiell intelligens har blivit otroligt avancerad och kan nu utföra många uppgifter både snabbare och bättre än vad människor kan vilket förändrar många industrier och branscher i grunden.

AI utvecklas i såpass snabb takt att det är svårt att hänga med i utveckligen och denna utveckling blir bara mer och mer exponentiell. Men vägen hit har varit långt ifrån rak och det har krävts hårt arbete och enorma resurser och forskning för att utveckla AI till den punkt den är idag.

Detta för oss till en väldigt central fråga: vem uppfann egentligen artificiell intelligens? Och hur börjar historien av denna imponerande och otroligt kraftfulla teknik?

Från att tanken om artificiell intelligens sågs som science fiction till att denna teknik nu har en omvälvande inverkan på vår samhälle är det verkligen imponerande hur mycket AI har utvecklats på bara några år. Samtidigt har AI sina rötter långt mycket längre bak än så och et är någonting vi ska titta närmare på i denna artikel.

Historisk Överblick

Det korta svaret på frågan om vem som uppfann artificiell intelligens är att uppfinnandet av artificiell intelligens inte kan attribueras till en enda person. Istället är AI resultatet av en mängd olika personers bidrag till forskning och utveckling av denna teknik som tillsammans utvecklat AI till det det är idag. Med det sagt finns det ett antal personer som har varit särskilt betydelsefulla i utveckligen av AI.

För att börja från början kan man säga att AI har sina rötter i det tidiga 20-talet med filosofiska spekulationer om maskiner och intelligens. Samtidigt var det inte förrän under andra halvan av 1900-talet som AI började utvecklas till ett vetenskapligt fält.

Låt oss ta en närmare titt på några av de viktigaste händelserna och personerna som är attribuerade för att ha format AI:s tidiga historia.

Alan Turing och Teorin om Beräkningsbarhet

Alan Turing ses som en av de mest inflytelserika individerna i den tidiga historien av AI.

Turing var en brittisk matematiker och pionjär inom datateknologi som bidrog enormt när det kommer till att få en bättre förståelse för maskiners intelligens och potential. Turing är mest känd för Turingmaskinen som banade väg för teorin om beräkningsbarhet. Denna maskin kom att lägga grunden för modern datorvetenskap och AI.

Alan Turing och Teorin om Beräkningsbarhet

Alan Turing var tekniskt sett inte direkt involverad i tid AI-forskning men han spelade trots detta en otroligt viktig roll i utveckligen av AI med sin teori om beräkningsbarhet. Turingmaskiner och hans idéer kom att lägga grunden för modern datorvetenskap och AI.

John McCarthy och Datmouthkonferensen

John McCarthy och Datmouthkonferensen

John McCarthy är en annan person som har varit otroligt inflytelserik i historien om AI. 

John McCarthy ses som en av de främsta förgrundsgestalterna inom tidig AI-forskning och är personen som myntade termen ”artificiell intelligens”. Eftersom att McCarthy är attribuerad för att ha ”uppfunnit” termen ”artificiell intelligens” attribueras han ibland som uppfinnaren av AI även om detta rent tekniskt sett inte är helt korrekt. Även om McCarthy på många sätt bidrog till utveckligen av AI var det inte han som ”uppfann” AI som helhet. 

Ett viktigt bidrag till AI som McCarthy tillförde till AI är hans arbete inom maskinöversättning och logiskt resonemang.

År 1956 var året då den legendariska Dartmouthkonfernsen hölls. Denna konferensen ses ofta som startpunkten för den moderna AI-forskningen. På denna konferens samlades ledande forskare inom olika områden för att diskutera möjligheterna med maskiner ”som kunde ”tänka” och fastställa riktlinjer för framtida forskning.

Marvin Minsky

Marvin Minsky är en annan person som har varit inflytelserik inom utvecklingen av AI. Minsky var en framstående forskare som fokuserade på neuronnätverk. Han forskade mycket på hur maskiner kan stimuleras för att efterlikna mänsklig inlärning och tankeprocesser. Allt detta är idag helt centralt inom AI men under tiden som Minsky arbetade på dessa koncept var AI-tekniken fortfarande i sin linda och var mer av ett koncept än en funktionell teknik som det är idag. Minskys arbete inom symbolisk AI tillsammans med hans forskning av hur maskiner kan efterlikna mänsklig inlärning har haft en enorm inverkan på AI-fältet.

Geoffrey Hinton

Geoffrey Hinton är en ledande forskare inom neurala nätverk och djupinlärning. Hinton spelar en viktig roll för utvecklingen av AI framförallt tack vare hans arbete som bidrog till att återuppliva intresset för neuronnätverk på 1980-talet. Detta område har faktiskt varit helt centralt för modern AI och framstegen som gjorts på senare år inom djupinlärning och AI.

Yoshua Bengio

En annan viktig forskare som bidragit till utveckligen av aI är Yoshua Bengio. Bengio forskade framförallt på maskininlärning och djupinlärning och gjorde enorma bidrag till förståelsen av neuronnätverk och utveckligen av algoritmer för djup inlärning, två områden som spelar en helt central roll inom AI-forskning.

OpenAI

OpenAI är ingen person men en organisation som har spelat en enormt viktig roll när det kommer till utveckling av av AI på senare år. Organisationen delgrundades av Elon Musk och hade som mål att utveckla AI på ett sätt som gynnar mänskligheten på bästa sätt.

OpenAI har utan tvekan varit en av de ledande organisationerna när det kommer till att utveckla AI-verktyg och göra de tillgängliga för både forskare och allmänheten i stort runtom i hela världen.

DeepMind

Sist men inte minst har vi ytterligare en organisation som har varit väldigt viktig i utveckligen av AI. DeepMind är ett brittiskt AI-företag som är mest känt för sina banbrytande framsteg inom djupinlärning och neuronnätverk. 

Företaget har utvecklat flera framstående AI-system, inklusive AlphaGo som besegrade världsmästaren i Go. Företaget har också utvecklat AlphaFold som är en algoritm för proteinveckning.

Tidiga Milstolpar inom AI-utveckling

AI är idag en otroligt kapabel och kraftfull teknik som har en oändlig mängd olika användningsområden. Samtidigt är det ett väldigt brett fält som täcker många olika syften och användningsområden. Även om AI idag är otroligt avancerad har det krävs många komponenter och enskilda framsteg för att nå till den punkt vi är idag. Utveckligen av AI, liksom med teknik i allmänhet, exponentiell, vilket innebär att utveckligen på senare år bara gått snabbare och snabbare.

Med det sagt har forskningen inom AI pågått i många årtionden och under denna tidsperiod har många framsteg och milstolpar nåtts varav alla på ett eller annat sätt spelat en viktig roll för att komma till den punkt vi är idag. 

Några av de viktigaste milstolparna inom AI-forskning är dock följande:

Utforskning av Neuronnätverk och Maskininlärning

Maskininlärning och neurala nätverk

Under 1940-talet började forskare experimentera med neuronnätverk där mycket av inspirationen kom från biologiska neuroners funktioner. 

Donald Hebb är ett viktigt namn i detta område då Hebb föreslog principen om Hebbian learning. Detta teori betonar att synapser stärks när de upprepat aktiveras tillsammans vilket var en grundläggande idé inom maskininlärning.

Frank Rosenblatt utvecklade den så kallade Perceptron-algoritmen på 1950-talet som var en enkel form av neuronnätverk. Hans algoritm hade flera begränsningar men den markerade trots detta början på användningen av just neuronnätverk för att lösa problem-  ett koncept som senare kom att bli livsviktig inom artificiell intelligens.

Utvecklingen av Expertsystem och Symbolisk AI

Forskare började experimentera med expertsystem under 1960-talet. Dessa system använda sig av kunskapsbaser och regelbaser för att lösa problem inom specifika områden. Dessa system användes bland annat inom hälsa och ingenjörsvetenskap och var särskilt populära på 1970-talet.

Under den tidiga perioden i historien om AI låg mycket av AI-forskningen på symbolisk AI som syftade till att representera kunskap och problemlösning med hjälp av symboler och regler. Konkret bygger symbolisk AI på manipulation av symboler och regler för att representera kunskap och lösa problem

Även om man gjorde vissa framsteg inom detta område stötte man på begränsningar och utmaningar vilket gjorde att forskningen och intresset omkring AI minskade.

Under 1970-talet väcktes intresset för AI igen vilket ledde till ökad forskning och utveckling inom AI. Under 1980-talet började mer avancerade system som implementerade AI på olika sätt att växa fram. Dessa tidiga AI-system använde sig i första hand av regler och kunskapsbaser för att lösa specifika problem inom olika områden såsom medicin och finans.

Förgreningar inom AI

Under 1970- och 1980-talen fortsatte AI att växa och grena ut i olika områden där man hade olika sätt att se på AI. Två av de viktigaste grenarna under denna period var ”connectionism” och ”symbolicism”. Connectionism betonar neuronnätverk och parallell distribuerad bearbetning och förespråkades av forskare som Geoffrey Hinton och David Rumelhart.

Symbolic AI betonade istället symbolisk representation av kunskap och deduktivt resonemang och var en approach som representerades av forskare som Allen Newell och Herbert Simon.

Under 1980-talet och 1990-talet hamnade fokuset mer och mer på maskininlärning – framförallt inom statistik och datavetenskap. Forskare började att experimentera med så kallade probabilistiska metoder för att hantera osäkerhet i data och metoder såsom stödvektormaskiner (SVM) och beslutsträd blev populära.

Vem Uppfann AI?

Som vi kan konstatera är utveckligen av AI till att bli vad det är idag inte resultatet av en enda persons uppfinning. Artificiell intelligens är ett otroligt brett och komplext fält och därför har många olika personer bidragit till utvecklingen av AI på olika sätt vilket sammantaget har lett till framsteg inom detta fält vilket har bidragit till att göra AI till vad det är idag.

Det korta svaret är därför inte att det endast är en enskild person som har ”uppfunnit” AI. Snarare än att tillskriva uppfinningen av AI till en enskild individ är det mer korrekt att betrakta AI som en teknik som har utvecklats över tid genom bidrag från många olika forskare, ingenjörer och visionärer.

Med det sagt finns det ett antal individer som har spelat en helt avgörande roll i utveckligen av AI på ett eller annat sätt och vars bidrag har spelat viktiga roller för utveckligen av AI som helhet.

Även om listan på individer som har bidragit till utveckligen på ett eller annat sätt kan göras lång är det en handfull individer som har spelat en särskilt viktig roll. De viktigaste namnen är följande:

  • John McCarthy: McCarthy är ansvarig för att ha myntat termen ”artificiell intelligens” och var en av de drivande krafterna bakom den tidiga AI-forskningen. Hans arbete inom logiskt resonemang och maskinöversättning bidrog till att forma de tidiga skolorna av AI-tänkande och kan attribueras som mannen som skapade AI som ett vetenskapligt fält.
  • Marvin Minsky: Minsky är en framstående forskare vars arbete inom neuronnätverk och symbolisk AI har varit avgörande för utvecklingen av AI. Minsky utforskade hur maskiner kan efterlikna mänsklig inlärning och tankeprocesser och hans insikter har varit väldigt viktiga för den teoretiska grunden för AI.
  • Alan Turing: Turing uppfann inte AI men hans arbete inom beräkningsbarhet och teorin om Turingmaskinen var otroligt viktig för utvecklingen av modern datorvetenskap och AI. Hans idéer om maskinintelligens lade grunden för det tidiga utforskandet av AI som ett vetenskapligt fält.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *