Tolio AI vs Robotar

Vad är Skillnaden Mellan Robot och AI?

Utveckligen av teknologin går i en rasande takt och på bara några år har artificiell intelligens gått från någonting som ånga var helt obekanta med till att nu använda regelbundet. På grund av sin enorma potential och kapacitet är artificiell intelligens en av de viktigaste teknikerna som  redan visat sig revolutionera en mängd olika områden och sätten vi gör saker på.

Mot bakgrund av denna enorma kapacitet har artificiell intelligens fått en alltmer integrerad del i våra dagliga liv och detta är en trend som bara går fortare och fortare. Samtidigt har den snabba utveckligen av olika tekniker gett upphov till en mängd olika termer och komplexa begrepp som ibland kan vara svåra att förstå och särskilja.

Två begrepp som fått särskilt fäste är termerna ”artificiell intelligens, AI,”, och ”robot”.

Faktum är att många använder dessa två termer omväxlande, vilket skulle innebära att de har samma mening. Men även om dessa två termer är lika varandra har de faktiskt distrikt skillnader och är inte samma sak.

I denna artikel ska vi därför reda ut vad skillnaden är mellan termerna ”Robot” och ”AI”, och framförallt beskriva vad de innebär.

Vad är en Robot?

Robot illustration

Till att börja med har vi termen ”Robot”. En robot är i grund och botten en mekanisk anordning som är kapabel att utföra en mängd olika uppgifter, antingen automatiskt eller under mänsklig styrning.

Själva definitionen av en robot är ganska bred och kan därför inkludera allt från robotar som används i industrin för att till exempel montera bildelar i bilproduktion. Det kan också inkludera autonoma (självkörande bilar) men även människoliknande robotar som är utvecklade för social interaktion.

Även om termen ”robot” framförallt associeras med människoliknande skapelser som ser ut som människor är alltså termen mycket bredare än så.

Fysiska Egenskaper

En distinkt skillnad mellan AI och robotar är att AI primärt existerar som programvara medans robotar är fysiska enheter. Robotar består av olika komponenter och sensorer och är utvecklade för att kunna röra på sig och utföra olika uppgifter. De är utrustade med olika styrsystem för att kunna koordinera och möjliggöra de specifika uppgifter som de är utvecklade för. Robotars huvudsakliga uppgift är därför att interagera med den fysiska världen på ett eller annat sätt, vare sig det är att fungera som en personlig assistent eller för att tillverka olika produkter inom industrin.

Funktioner och Autonomi

Termen robot är som nämnt ett väldigt brett begrepp och inkluderar därför robotar med en mängd olika funktioner och ausa syften. Robotar kan vara relativt enkla och förprogrammerade för att utföra en specifik och repetitiv uppgift såsom att montera en dörr på en bil, eller så kan de vara utrustade med mer avancerad teknologi (till exempel AI), vilket gör det möjligt för dem att fatta beslut beroende på nya situationer som uppstår som roboten kanske inte upplevt tidigare. Till exempel kan en industrirobot som är utvecklad för att montera bildörrar kanske inte veta vad den ska göra om dörren som den ska montera har hamnat på golvet (även om många industrirobotar har säkerhetssystem som ska pausa roboten eller ge ett varningsmeddelande om någonting inte är som det ska).

Med det sagt är kapaciteten och funktionaliteten hos robotar otroligt varierande beroende på deras syfte och användningsområde. Samtidigt blir robottekniken alltmer avancerad och kapabel och enorma framsteg har gjorts bara under de senaste åren. Kanske en av de viktigaste innovationerna inom robotteknik är inkorporeringen av AI-teknik vilket gör det möjligt för robotar att lära sig över tid och därmed kontinuerligt förbättra sin prestanda i takt med att den stöter på nya situationer som den måste hantera och hitta lösningar på.

Användningsområden

I takt med att robottekniken utvecklas ökar också deras användning och potentiella användningsområden. Faktum är att användningen av robotar har exploderat under de senaste åren, framförallt inom tillverkningsindustrin men också inom många andra områden.

Idag används industrirobotar för tillverkning för allt från bilar till elektronik.

Robotar är avsevärt mycket billigare för tillverkning än att använda sig av människor men de kan också producera snabbare, effektivare, och ofta med högre precision än vad människor kan.

Robotar illustration

Utöver tillverkningsindustrin har robotar på senare år börjat användas inom sjukvården till exempel för kirurgiska ingrepp och inte minst i hemmet eller inom serviceindustrin där assistansrobotar blivit allt vanligare. 

I fabriker kan en robotarm till exempel svetsa med otroligt hög precision eller montera små delar medan autonoma robotar kan transportera olika materia från en del av anläggningen till en annan. 

Som vi kan se är användningsområdena för robotar otroligt bred och deras användningsområden fortsätter att öka i takt med att framsteg görs inom tekniken vilket ökar deras kapacitet.

Definition av AI (Artificiell Intelligens)

Nu när vi har rett ut vad en robot är så är det dags att titta närmare på termen artificiell intelligens, oftast kallad AI.

AI är liksom robot en väldigt bred term som inkluderar väldigt mycket. För att definiera termen är Ai ett fält inom datavetenskap sin involverar skapandet av olika maskinsystem som kan utföra uppgifter som traditionellt sett kräver mänsklig intelligens, därför termen artificiell intelligens.

AI-system är utvecklade för att fungera på ett liknande sätt som den mänskliga hjärnan gör, vilket innebär att de kan lära sig, använda resonemang, och korrigera sig själva.

För att bättre förstå AI kan vi ta en närmare titt på två viktiga komponenter:

Maskininlärning

Maskininlärning är en helt central del av AI som innebär att man tränar AI:n på data samtidigt som man ger systemen förmågan att förbättra sin prestanda över tid utifrån eras användning, utan att de är uttryckligen programmerade.

I grunden är maskininlärning processen där AI:n ”tränas” på data men termen är i sig är ganska bred och involverar en mängd olika olika metoder för att träna AI-systemen, däribland övervakad inlärning, övervakad inlärning, förstärkningsinlärning, med mera.

Djupinlärning

Djupinlärning illustration

Djupinlärning kan beskrivas som en underkategori av maskininlärning som använder neurala nätverk med många lager (så kallade djupa nätverk) för att analysera olika typer av data. 

Djupinlärning är särskilt användbar när det kommer till att hantera stora mängder data. Många av dagens avancerade AI-program som har utvecklats har möjliggjorts tack vare djupinlärning.

Detta då enorma mängder data ofta är en förutsättning för att kunna träna AI-systemen effektivt. Till exempel har djupinlärning varit helt central i utveckligen av bild-och taligenkänning där AI:n tränas på miljontals datapunkter.

Användning av AI

Användningen av AI har exploderat under de senaste åren och mycket av detta är tack vare stora framsteg inom AI-teknologin vilket har öppnat upp nya möjligheter och användningsområden. Idag används AI för en mängd olika syften och uppgifter och detta fortsätter ständigt att öka i takt med att tekniken utvecklas.

Dels används AI i bred utsträckning av allmänheten för saker såsom skrivande, bildgenerering, videoskapande, med mera.

Tolio AI Chatt

AI-funktioner har också börjat finna sin väg in i våra smartphones i form av personliga assistenter men också i hemmen. Utöver detta finns det betydligt mer avancerade AI-system, till exempel AI-system för autonoma fordon eller avancerad sjukvårdsdiagnostik. 

AI:ns förmåga att analysera och tränas på stora mängder data gör att tekniken kan användas för allt från företag för att förstå kundbeteenden till att automatisera olika processer i till exempel tillverkningsindustrin.

Med detta sagt är möjligheterna med AI enorma och även om stora framsteg har gjorts råder det inga tvivel om att vi fortfarande bara skrapat på ytan av vad som är möjligt med denna teknik.

Skillnader från Robotar

Nu när vi har rett ut vad både AI och robotar är blir det tydligt att dessa är två distinkta och olika saker. Även om robotteknik kan inkorporera och använda sig av AI är robotteknik kopplat till fysiska robotar som kan utföra fysiska uppgifter. 

Medans robotar är fysiska enheter är AI tvärtom AI inte bundet till någon fysisk form. Istället kan AI beskrivas som en programvara som kan existera på en server, som algoritmer i en molntjänst, eller vara integrerat i en mängd olika enheter och system. I huvudsak är kapaciteten av AI system begränsad av kvaliteten och mängden data den har tränats på såväl som de algoritmer som används.

Mot bakgrund av detta skiljer sig robotteknologi och AI-teknologi på flera sätt, även om AI teknik i allt högre grad nu inkorporeras i robotar för att göra de mer avancerade och kapabla för fler uppgifter och användningsområden.

Samband och Skillnader mellan Robotar och AI

Som vi har konstaterat är AI och robotar inte samma sak. De har distrinka skillnader men också vissa likheter. Däremot används dessa termer ofta tillsammans då en kombination av dessa två tekniker möjliggör mer avancerade system med ökad kapacitet.

Samband mellan AI och robotar

På senare år har det blivit allt vanligare att robotar utrustas med olika typer av AI-teknologier för att hjälpa dem att kunna utföra mer komplexa uppgifter.

Ett exempel på detta är att en robot utrustas med AI för att kunna optimera sina rörelser för att öka både effektivitet och säkerhet i takt med att roboten utför uppgifter och därmed lär sig under tiden. Denna integration förvandlar traditionella robotar till mer anpassningsbara och intelligenta system.

Komplettering

AI och robotik kompletterar varandra på många områden, vilket är varför kombinationen av dessa teknologier blivit allt vanligare. 

 AI bidrar med intelligens och förmågan att anpassa och utvecklas medan robotiken står för det fysiska utförandet av uppgifter. Med detta sagt skapar dessa två teknologier tillsammans system som kan utföra uppgifter på ett sätt som varken enbart robotar eller AI-system skulle klara av ensamma.

Skillnader

Sist men inte minst, AI-teknik och robotik har distinkta skillnader som vi kan titta närmare på nedan:

Fysisk och Icke-fysisk: Den viktigaste skillnaden mellan robotar och AI är att robotar är fysiska maskiner som generellt är utvecklade för att utföra fysiska uppgifter. AI är tvärtom ett system som inte är utformade för fysiska uppgifter. AI-tekniken kan dock integreras i robotsystem men då är det fortfarande roboten som står för det fysiska utförandet och AI:n för ”tänkandet” och direktiven bakom de fysiska uppgifterna.

Användning

Både robotar och AI-teknik har blivit alltmer utbrett använda under de senaste åren – framförallt som ett resultat av att dessa tekniker blivit alltmer avancerade och därmed kapabla. Med det sagt är robotar ofta designade för specifika uppgifter eller miljöer medan AI har en bredare användning som sträcker sig bortom fysiska handlingar till problem-lösning, dataanalys och automatiserade beslutsprocesser. AI-tekniken är otroligt mångsidig och kan användas för allt från textskrivande, kundtjänst, göra prognoser, dataanalys, och mycket mer.

Redo att förbättra ditt skrivande?

Upptäck kraften av AI för att skriva bättre texter och spara massor av tid.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *